ERR_TOO_MANY_REDIRECTS / WordPress

Am o problemă și nu am găsit o soluție pe înțelesul meu. Primesc eroarea aceasta când accesez /wp-admin: ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

Folosesc Webuzo ca panou de control:

Nu mă lasă să pornesc Nginx de niciun fel. Cei de la găzduire m-au ajutat cu acest răspuns:

[details=Summary]Din ce am observat webserverul Nginx nu porneste, din acesta cauza poate fi selectat, ERR_TOO_MANY_REDIRECTS este de obicei o problema a platformei, insa poate avea si cauze in configuararea webserverului. In logul Nginx apar urmatoarele erori:

2017/05/29 13:08:01 [warn] 11664#11664: invalid parameter “spdy”: ngx_http_spdy_module was superseded by ngx_http_v2_module in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7 2017/05/29 13:08:01 [emerg] 11664#11664: invalid parameter “server_name” in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7 2017/05/29 13:09:25 [warn] 11965#11965: invalid parameter “spdy”: ngx_http_spdy_module was superseded by ngx_http_v2_module in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7 2017/05/29 13:09:25 [emerg] 11965#11965: invalid parameter “server_name” in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7 2017/05/29 13:15:37 [warn] 12284#12284: invalid parameter “spdy”: ngx_http_spdy_module was superseded by ngx_http_v2_module in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7 2017/05/29 13:15:37 [emerg] 12284#12284: invalid parameter “server_name” in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7 2017/05/29 13:16:01 [warn] 12353#12353: invalid parameter “spdy”: ngx_http_spdy_module was superseded by ngx_http_v2_module in /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/webuzoVH.conf:7[/details]

Cum pot rezolva această eroare? Merci! :slight_smile:

Nginx nu are nimic deaface dacă îți merge site-ul.

Am încercat toate variantele de acolo, exceptând cea cu .htaccess din cauza Nginx-ului. Nimic, la fel.

Pune aici si nginx.conf si conf-ul pentru site-ul respectiv (webuzoVH.conf). Cel mai probabil ai o problema de configurare.

nginx.conf


#user nobody;
worker_processes 1;

#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;

pid		/usr/local/apps/nginx/var/log/nginx.pid;

events {
	worker_connections 1024;
}

error_log /usr/local/apps/nginx/var/log/error_log debug;


http {
	include	  mime.types;
	default_type application/octet-stream;

	log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
					 '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
					 '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

	access_log /usr/local/apps/nginx/var/log/web.access.log main;

	sendfile		on;
	#tcp_nopush	 on;

	#keepalive_timeout 0;
	keepalive_timeout 65;

	#gzip on;
	
	client_max_body_size 200M;
	
	# If your domain names are long, increase this parameter.
	server_names_hash_bucket_size 64;
	
	# To hide the version number in headers
	server_tokens off;
	
	include /usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/*.conf;
}


webuzoVH.conf

# DO NOT EDIT. AUTOMATICALLY GENERATED BY WEBUZO.

	
	server {	
		listen		*:80;
	listen  	*:443 ssl spdy
		server_name	site.ro www.site.ro;
		# The Document Root
		root		/home/site.ro/public_html;
		
	rewrite 	^ https://forum.site.ro/ redirect;
		error_log	/usr/local/apps/nginx/var/log/site.ro.err;
		access_log	/usr/local/apps/nginx/var/log/site.ro.log main;
		
		ssl_certificate				/etc/ssl/cert/site.ro.crt;
		ssl_certificate_key			/etc/ssl/private/site.ro.key;
		ssl_dhparam					/etc/ssl/private/dhparam.pem;
		include		/usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/common;
		
	}
	
	server {	
		listen		*:80;
	listen  	*:443 ssl spdy
		server_name	forum.site.ro 
www.forum.site.ro;
		# The Document Root
		root		/home/test/www/forum.site.ro;
		
		error_log	/usr/local/apps/nginx/var/log/forum.site.ro.err;
		access_log	/usr/local/apps/nginx/var/log/forum.site.ro.log main;
		
		ssl_certificate				/etc/ssl/cert/forum.site.ro-nginx-cabundle.crt;
		ssl_certificate_key			/etc/ssl/private/forum.site.ro.key;
		ssl_dhparam					/etc/ssl/private/dhparam.pem;
		include		/usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/common;
		
	}
		
	
	server {	
		listen		*:80;
		server_name	site.ro www.site.ro;
		# The Document Root
		root		/home/narmer/www/site.ro;
		
		error_log	/usr/local/apps/nginx/var/log/site.ro.err;
		access_log	/usr/local/apps/nginx/var/log/site.ro.log main;
		
		include		/usr/local/apps/nginx/etc/conf.d/common;
		
	}
	
	
		
	Merci mult.