Script bash pentru a adăuga domenii noi în nginx

Am un VPS pe care țin tot felul de teste, iar cel mai enervant moment este cel în care trebuie să adaug un subdomeniu.

Și am făcut primul lucru care mi-a trecut prin cap: să automatizez :slight_smile:

Am făcut un script care face următoarele:

 • face un config pentru nginx ce pentru un subdomeniu;
 • generează un certificat ssl (cu letsencrypt)
 • face o bază de date nou (cu utilizator & co)

Avem nevoie de următoarele:

 1. /etc/nginx/snippets/sample-conf
 • /etc/nginx/snippets/wp-generic.conf
 • create-site.sh
 • certbot

Să le luăm pe rând:

/etc/nginx/snippets/sample-conf


server {
  listen 80;
  server_name site_name;
  return 301 https://site_name$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name site_name;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/site_name/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/site_name/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';
  ssl_prefer_server_ciphers on;


  access_log /var/www/site_name/logs/access.log;
  error_log /var/www/site_name/logs/error.log;
  root /var/www/site_name/htdocs;

  include /etc/nginx/snippets/wp-generic.conf;

  index index.php;
}

/etc/nginx/snippets/wp-generic.conf

location / {
    index index.html index.htm index.php;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
    include fastcgi_params;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}

location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    expires max;
    log_not_found off;
}

location ~* ^/wp-content/uploads/.*.php$ {
    return 403;
}

create-site.sh

#!/bin/bash

mkdir -p /var/www/$1/htdocs
mkdir -p /var/www/$1/logs
touch /var/www/$1/logs/access.log
touch /var/www/$1/logs/error.log

chown -R www-data:www-data /var/www/$1

cp /etc/nginx/snippets/sample-conf /etc/nginx/sites-enabled/$1

sed -i s/site_name/$1/g /etc/nginx/sites-enabled/$1

sudo service nginx stop
certbot-auto certonly --standalone -d $1
sudo service nginx start

# create random password
PASSWDDB="$(openssl rand -base64 12)"

# replace "-" with "_" for database username
MAINDB=${USER_NAME//[^a-zA-Z0-9]/_}

# If /root/.my.cnf exists then it won't ask for root password
if [ -f /root/.my.cnf ]; then

  mysql -e "CREATE DATABASE $2 /*\!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"
  mysql -e "CREATE USER $2@localhost IDENTIFIED BY '${PASSWDDB}';"
  mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON $2.* TO '$2'@'localhost';"
  mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"

# If /root/.my.cnf doesn't exist then it'll ask for root password
else
  echo "Please enter root user MySQL password!"
  read rootpasswd
  mysql -uroot -p${rootpasswd} -e "CREATE DATABASE $2 /*\!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"
  mysql -uroot -p${rootpasswd} -e "CREATE USER $2@localhost IDENTIFIED BY '${PASSWDDB}';"
  mysql -uroot -p${rootpasswd} -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON $2.* TO '$2'@'localhost';"
  mysql -uroot -p${rootpasswd} -e "FLUSH PRIVILEGES;"
fi

echo "Mysql user: $2"
echo "Mysql Password: ${PASSWDDB}"

Cum se folosește?

./create-site.sh nume.domeniu.com nume_db


Atenție!

Nu știu dacă toate aceste setări sunt potrivite unui server de producție; eu îl folosesc exclusiv în scopuri de test!

2 Likes

Am folosit o data un panou de control fara interfata dar nu imi mai amintesc care.

Am gasit un script asemanator https://github.com/EasyEngine/easyengine , totusi nu suporta letscencrypt inca.
Apropo in location ~ .php$ { e ceva foarte important de pus daca stochezi upload-uri pe acelasi server:

try_files $uri =404;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;

Iimi place ca ai setat http2 standard :slight_smile:
Ar mai fi si headerul HTTP_PROXY de blocat.

fastcgi_param HTTP_PROXY "";

https://httpoxy.org/

1 Like